Бібліотека інвестора

Чинне законодавство України забезпечує досить високий рівень захисту учасників інститутів спільного інвестування (ІСІ) .
Фактори зниження ризиків при інвестуванні в фонди (ІСІ):
• Законодавство
• Державне регулювання
• Право власності
• Контроль за діяльністю КУА      

Законодавство.  
Захист прав інвесторів фондів (ІСІ) в Україні забезпечений Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Діяльність корпоративних інвестиційних фондів додатково регулюється Законом України "Про акціонерні товариства".  

Державне регулювання:
Регулятором на ринку цінних паперів та інвестиційної діяльності виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) - www.ssmsc.gov.ua, яка виконує нормативні  функції нагляду, ліцензування та адміністрування.
Частина повноважень в сфері ліцензування та передліцензійної підготовки НКЦПФР передано Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) - www.uaib.com.ua.
Відповідно до чинного законодавства, для отримання Ліцензії на право здійснення діяльності з управління активами інвестиційних фондів Компанія з управління активами повинна відповідати цілій низці вимог, в тому числі такі:
• оплата виключно грошовими коштами статутного капіталу КУА, мінімальний розмір якого встановлений на рівні 7 мільйонів гривень;
• наявність кваліфікованого персоналу, який пройшов професійну сертифікацію в НКЦПФР;
• виконання вимог щодо матеріально-технічного забезпечення функціонування КУА;
• обов'язкове членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), яка об'єднує професійних учасників фондового ринку - компанії з управління активами.    
Крім вимог до КУА, НКЦПФР здійснює контроль за діяльністю фондів, так відкриті ІСІ щодня подають в НКЦПФР інформацію про вартість чистих активів і прибутковості, а решта - періодично або на вимогу комісії, що значно знижує ризик інвестора: у випадку виявлення проблем у фонду регулятор матиме можливість вжити превентивних попереджувальних заходів.
 
Право власності:
Інвестор, як співвласник активів інвестиційного фонду, законодавчо наділений досить широкими повноваженнями, які спрямовані контролювати діяльність КУА.
Учасник фонду має право:
• створювати Наглядову раду фонду, яка контролює діяльність КУА в частині управління активами відповідного Фонду (на умовах, передбачених Регламентом фонду);
• на підставі рішень Наглядової ради та / або Загальних зборів акціонерів вносити зміни до Інвестиційної декларації та Регламенту фонду, а також Проспекту емісії цінних паперів фонду (інвестиційних сертифікатів або акцій);
• приймати рішення про зміну аудитора, зберігача КУА, незалежного оцінювача в випадках, передбачених Регламентом фонду;
• регулярно отримувати інформацію про діяльність фонду та вартість його чистих активів.

Контроль за діяльністю КУА
Механізм діяльності з управління активами інвестиційних фондів побудований таким чином, що в ньому присутні кілька незалежних професійних учасників ринку, які здійснюють контроль і захист прав Інвесторів:
Функції управління, зберігання і обліку прав власності на цінні папери фонду (ІСІ) розділені між незалежними один від одного структурами - компанією з управління активами, зберігачем та депозитарієм (реєстратором).
Зберігач активів - ліцензований учасник фондового ринку, як правило, комерційний банк, який здійснює облік і зберігання активів інвестиційного фонду. Зберігач здійснює незалежний контроль законності проведення операцій КУА з активами фонду, підтверджує правильність розрахунку чистих активів фондів. Зберігач має право відмовити КУА в проведенні операції з активами фонду, якщо така операція суперечить Регламенту та/або Інвестиційній декларації фонду, а також зобов'язаний повідомити державного регулятора (НКЦПФР) про будь-яке порушення з боку КУА. 
Аудитор - компанія, яка згідно із  законодавством, здійснює незалежний аудит діяльності КУА, підтверджує прозорість та професійність роботи компанії. Інформація незалежного аудиту доступна кожному Інвестору відповідного інвестиційного фонду. Оцінювач - компанія, яка здійснює незалежну оцінку активів фонду.
Зберігач, Аудитор і Оцінювач -  це незалежні від КУА організації. Згідно із законодавством їм заборонено купувати інвестиційні сертифікати (акції) фондів, які вони обслуговують як професійних учасників ринку.