Аудиторський висновок за 2013

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КОМПАНІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

  м. Київ 31 січня 2014р.

Аудиторський висновок наданий для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ«ОВАМО КЕПІТАЛ» (надалі – ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» або Товариство), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

1.1.1. Основні відомості про ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

Скорочена назва

ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ

35809881

Види діяльності за КВЕД

На дату надання аудиторського висновку основні види діяльності наступні:

66.30 Управління фондами ;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів

Ліцензія Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серія АЕ №263140, дата видачі 25.06.2013р., строк дії ліцензії - необмежений.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «OVAMO Ecolodgy Fund»;

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «OVAMO Private Equity Fund»

Місце, дата та номер проведення реєстраційної дії

Товариство зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.03.2008р., 1 070 102 0000 032627.

Місцезнаходження

 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 34/2, оф. 18.

Чисельність працівників на звітну дату

4 працівника

Директор на дату підготовки річної фінансової звітності

Горлова Аліна Анатоліївна

Головний бухгалтер на дату підготовки річної фінансової звітності

Кублій Ілона Дмитрівна

1.1.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено аудит річної фінансової звітності ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013 року, що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма№5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та рішення НКЦПФР від 11.06.2013р. за № 991 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами».

 Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до наказу від 03.01.2013 р. № 38/1 «Про формування облікової політики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ».

Важливі аспекти облікової політики наступні:

Облік операцій інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.01.2002 N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за N 108/6396, Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894, та інших нормативно-правових актів.

- Дебіторська заборгованість в ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» обліковується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість в ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення.

1.1.3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірність подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

1.1.4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. На нашу думку нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дають достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

1.1.5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

Вартість чистих активів ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013р. є меншою від статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.144 Цивільного кодексу України.

Товариство здійснює свою діяльність понад 2 (два) фінансових роки, а згідно ст.144 Цивільного кодексу України «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку».

ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» необхідно прийняти рішення щодо внесення відповідних змін.

1.1.6. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ АУДИТОРА

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», річна фінансова звітність ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» за рік, що закінчився 31.12.2013р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1. ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Розмір статутного капіталу ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013р. складає 7 400 000,00 (сім мільйонів чотириста) грн., що відповідає вимогам ст. 63 закону України «Про інститути спільного інвестування».

Власний капітал ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013р. нижче розміру статутного капітал, що не відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

2.2.1. АКТИВИ

Вартість нематеріальних активів на 31.12.2013р. складає 3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013р. складає 106 тис. грн., яка складається з:

Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у розмірі 80 тис. грн.;

Іншої поточної заборгованості у розмірі 26 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2013р. складають вартість 7 126 тис. грн.

 Грошові кошти в національній валюті України станом на 31.12.2013р. складають 3 тис. грн.

2.2.2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Поточні зобов’язанняТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013р. складають 132 тис. грн., які представлені:

Поточною кредиторською заборгованістю у розмірі 8 тис. грн.;

Іншими поточними зобов’язаннями у розмірі 124 тис. грн.

2.2.3. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

За результатами діяльності в 2013 році ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» отримало збиток у розмірі 2 тис. грн. Загальна сума збитку, відображена у балансі станом на 31.12.2013р. складає 294 тис. грн.

Визнання, класифікація та оцінка активів та зобов’язань здійснюється у відповідності до законодавства України.

2.3. ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Перша емісія

Протоколом загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтернатива» № 1 від 18.03.2008р. було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтернатива» та формування Статутного капіталу у розмірі 51 500,00 (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп. Товариство зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.03.2008р. (номер запису 10701020000032627). Учасником Товариства була фізична особа Трикоз В.В., якому належало 100% Статутного капіталу. Сплата Статутного капіталу була здійснена 19.03.2008р. у розмірі 51 500,00 грн. на рахунок №265090101941, яка підтверджена випискою банку ТОВ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054.

Друга емісія

Загальними зборами засновників ТОВ «КУА «Альтернатива» від 04.06.2008р. (Протокол № 2) було прийняте рішення про збільшення Статутного капіталу до 3 051 500,00 (трьох мільйонів п’ятдесят одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп. та зміну Учасника Товариства. Учасником Товариства стало ТОВ «ІНВЕСТФІНАНСКАПІТАЛ», якому належить 100% Статутного капіталу. У відповідності до рішення загальних зборів засновників був зареєстрований Статут Товариства у новій редакції 06.06.2008р.

Оплата Статутного капіталу була здійснена грошовими коштами 03.06.2008р. ТОВ «ІНВЕСТФІНАНСКАПІТАЛ» на рахунок №265090101941, яка підтверджена випискою банку ТОВ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054.

Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «Альтернатива» від 07.10.2009р. (Протокол №5) було прийняте рішення про відступлення частки ТОВ «ІНВЕСТФІНАНСКАПІТАЛ» на користь фізичної особи Кушніренку А.І. в повному обсязі та зміну назви з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтернатива» на нову, а саме визначити назву Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ».

Третя емісія

Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» від 15.12.2009р. (Протокол № 8) прийняте рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства.

 У відповідності до Статуту Товариства, зареєстрованого 23.12.2009р., який затверджений Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, статутний капітал складав 7051500,00 (сім мільйонів п’ятдесят одна тисяча п’ятсот) грн. Учасником Товариства була фізична особа – Кушніренко А.І. Оплата Статутного капіталу була здійснена наступним чином:

- шляхом внесення грошових коштів у розмірі 4000000,00 згідно з квитанцією № 36 від 22.12.2009р. на поточний рахунок Товариства, що підтверджено випискою банку ВАТ «ЕРДЕ БАНК» від 22.12.2009р., МФО 380667.

Четверта емісія

У відповідності до Протоколу № 13 від 19.04.2011р. зборів учасників ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 7400000,00 (семи мільйонів чотириста тисяч) грн.

Внески до статутного капіталу учасником Товариства у розмірі 348500,00 грн. були здійснені наступним чином:

- внесення грошових коштів у розмірі 348105,00 грн. на підставі квитанції № 2060 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р., МФО 380667;

- внесення грошових коштів у розмірі 395,00 грн. на підставі квитанції № 2063 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р., МФО 380667.

На підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства № 14 від 26.04.2011р. прийнято рішення про вихід учасника Товариства Кушніренко А.І. Частка у статутному капіталі Товариства передана фізичній особі Дубинському А.О.

Таким чином, станом на 31.12.2013р. статутний капітал ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» сформований у відповідності до законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

Розмір статутного капіталу перевищує мінімально встановленому п. 12гл. 3розділу II «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку( ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013р.

2.4. ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ

Резервний фонд ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 31.12.2013р. не сформований в результаті того, що діяльність компанії є збитковою.

2.5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КУА

ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» здійснює розкриття інформації з дотриманням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР.

2.6. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» створена система внутрішнього контролю, яка дозволяє складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

2.7. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стан корпоративного управління відповідає вимогам законодавства України.

2.8. ПЕРЕЛІК ПОВЯЗАНИХ ОСІБ

Перелік пов’язаних осіб представлений у Додатку до аудиторського звіту

2.9. НАЯВНІСТЬ ПОДІЙ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

В ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» були відсутні події після дати балансу, які могли б вплинути на показники фінансової звітності станом на 31.12.2013р.

2.10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУПІНЬ РИЗИКУ

В додатку до цього аудиторського звіту наведений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» за 2013 рік.

Ступінь ризику розраховувався відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням НКЦПФР № 1 від 09.01.2013р. Результати оцінки ризиків наведені в табл. 3.

Показник

Значення

Ризик

Покриття зобов’язань власним капіталом

ряд. (1595 + 1695 + 1700) / ряд. 1495

0,019

Дуже низький

Показник фінансової стійкості

ряд. 1495 / ряд. 1300

0,98

Дуже низький

Власний капітал відносно 7 000 000 грн.

7106 тис. грн.

Дуже низький

Власний капітал дорівнює розміру зареєстрованого статутного капіталу

Власний капітал нижче розміру статутного капіталу

Дуже високий

Кількість сертифікованих працівників під час здійснення професійної діяльності Компанії відповідає кількості, що визначена ліцензійними умовами

3

Дуже низький

Відсоток розміру резервного фонду до статутного капіталу

0%

Надвисокий

Здійснення діяльності за місцезнаходженням

За місцезнаходженням

Дуже низький

Професійна репутація

3

Високий

За результатами аналізу можна зробити висновок, що рівень ризику ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ є низьким.

3.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» (код за ЄДРПОУ 24263164), яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер П 000061, строком дії з 19.03.2013р. до 23.12.2015 р., видане НКЦПФР.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською районною державною адміністрацією м. Києва.

Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

Аудит фінансової звітності здійснювався на підставі Договору № 2811/11 від 28.11.2011р.  з 27.01.2014р. по 31.01.2014р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» відповідно до рішення Аудиторської палати України № 264/3 від 31.01.2013р. внесено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Свідоцтво №0065).

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.