Аудиторський висновок за 2012 рік

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІІІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

м. Київ                                                                                                                     15 лютого  2013р.

Аудиторський висновок наданий для керівництва компанії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІІІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

Загальні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» зведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю „ Компанія з управління активами „ ОВАМО КЕПІТАЛ”

Скорочена назва

ТОВ КУА „ ОВАМО КЕПІТАЛ ”

Код ЄДРПОУ

35809881

Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 № свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво

Товариство зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.03.2008р. (свідоцтво серії А01 №646444.

Номер та дата ліцензії ДКЦПФР

На дату надання аудиторського висновку Товариство має ліцензію ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АГ № 579869, видану 31.08.2011р., строк дії з 24.06.2008р. до 24.06.2013р.

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 34/2, оф. 18.

 Поточні рахунки

№ 26501301000798/980 в ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», МФО 322432.

№ 2650504506001/980 в ПАТ «ЕРДЕ БАНК, МФО 380667,

Види діяльності

На дату надання аудиторського висновку основні види діяльності наступні:

- управління фондами ;

- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Нарахування дивідендів

В 2012 році дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Найменування, місцезнаходження, телефон аудитора (№ свідоцтва, ким і коли виданий). Реквізити і термін дії договору з ним.

Аудитор - ТОВ «ААН „СейЯ-Кірш-аудит”. Код  ЄДРПОУ 24263164, місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80; 289-55-64.

Внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторською палатою України за № 1525. 

Договір № 2811/11 від 28.11.2011р., діє до 31.12.2016р.

На дату перевірки відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства є:

-Директор Єрмоленко Н.М.;

-Головний бухгалтер Кублій І.Д.

2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності ТОВ КУА „ ОВАМО КЕПІТАЛ ” за 2012 рік станом на 31.12.2012р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма№5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 705 «Модифікація думки у  звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до наказу про облікову політику №_2___ від 03.01.2012р._Важливі аспекти облікової політики наступні:

 - Фінансові інвестиції в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

 -Дебіторська заборгованість в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”   обліковується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірність подання цієї  фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.

5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

Вартість чистих активів ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”станом на 31.12.2012р. є меншою від статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.144 Цивільного Кодексу України, що не є суттєвим для фінансової звітності. Товариство здійснює свою діяльність понад 2 (два) фінансових роки, а згідно ст.144 Цивільного Кодексу України якщо після закінчення  другого  та кожного  наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться  меншою від статутного капіталу,  товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” необхідно прийняти рішення щодо внесення відповідних змін.

6.ВИСЛОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” за рік, що закінчився 31.12.2012р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно  до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансової звітності Товариства.

В Додатку 2 представлений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”.

7.ІНШІ ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість чистих активів_ ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”  станом на 31.12.2012р. складає 7 108 тис. грн., що нижче вартості статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст. 144 Цивільного Кодексу України.

Рівень корпоративного управління ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль.За результатами ідентифікації та оцінки ризиків шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві такі ризики оцінюються як мінімальні.

8.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка  виконана Товариством з обмеженою відповідальністю    «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською адміністрацією м. Києва. Остання зміна свідоцтва про реєстрацію здійснена 18.09.2008р. (свідоцтво № 212090 серії А01 видано Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією).

Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»:

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору №2811/11  від 28.11.2011 р. з 25.01.2013р. по 15.02.2013р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2012 рік.

Генеральний   директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).  

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг.

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»                                                         Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1

1. Результати перевірки

1.1. Організація бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”  здійснюється у відповідності до наказу «Про формування облікової політики підприємства».

Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з концептуальною основою, зазначеною Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в Україні.

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”    не виявлено. Бухгалтерський облік в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”  комп’ютерізований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.

Система корпоративного управління ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності компанії.

1.2. Статутний капітал

У відповідності до Статуту Товариства, зареєстрованого 23.12.2009р., який затверджений Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, статутний капітал складав 7051500,00 (сім мільйонів п’ятьдесят одна тисяча п’ятсот) грн. Учасником Товариства була фізична особа – Кушніренко А.І. Внески фізичною особою здійснені наступним чином:

-шляхом придбання корпоративних прав номінальною вартістю 3051500,00 грн. у ТОВ «ІНВЕСТФІНСКАПІТАЛ»;

 -шляхом внесення грошових коштів у розмірі 4000000,00 згідно з квитанцією № 36 від 22.12.2009р. на поточний рахунок Товариства, що підтверджено випискою банку ВАТ «ЕРДЕ БАНК» від 22.12.2009р.

У відповідності до Протоколу № 13 від 19.04.2011р. зборів учасників ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 7400000,00 (семи мільйонів чотириста тисяч) грн.

Внески до статутного капіталу учасником Товариства у розмірі 348500,00 грн. були здійснені наступним чином:

-внесення грошових коштів у розмірі 348105,00 грн. на підставі квитанції № 2060 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р.;

 -внесення грошових коштів у розмірі 395,00 грн. на підставі квитанції № 2063 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р.;

Правильність та повнота оплати статутного капіталу ТОВ КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 21.04.2011р. була підтверджена висновком незалежного аудитора СПД Шевченко С.М. (сертифікат аудитора серії А № 000256).

На підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства № 14 від 26.04.2011р. прийнято рішення про вихід учасника Товариства Кушніренко А.І. Частка у статутному капіталі Товариства передана фізичній особі Дубинському А.О.

Таким чином, станом на 31.12.2012р. статутний капітал ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” сформований у відповідності до законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

Розмір статутного капіталу перевищує мінімально встановленому п. 3 гл. 1 розділу II «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням ДКЦПФР  № 341 від 26.05.2006р.

1.3. Результати діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”

На виконання вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи» в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”  дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Загальна сума доходів за 2012р. складає 71 тис. грн.

У відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» витрати в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,  відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Загальна сума витрат за 2012р. складає 74 тис. грн.

За результатами діяльності за 2011 року ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” має збиток  у розмірі 3 тис. грн.

Загальний розмір непокритого збитку станом на 31.12.2012р. складає 292 тис. грн.

1.4. Аудит необоротних активів

За даними балансу основних фондів та нематеріальних активів в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” станом на 31.12.2012р. немає.

Вартість фінансових інвестиції в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” станом на 31.12.2012р. складає 7 126 тис. грн.

1.5.Оборотні активи

Станом на 31.12.2012р. в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”   загальна сума дебіторської заборгованості складає 62 тис. грн., яка представлена:

- дебіторською заборгованістю за товари, роботи послуги – 58 тис. грн.;

- іншою поточною дебіторською заборгованістю – 4 тис. грн.

Грошові кошти в національній валюті на 31.12.2012р. складають 1 тис. грн.  

1.6.  Аудит зобов’язань

Поточні зобов’язання ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”   станом на 31.12.2012р. в сумі 81 тис. грн. складаються з:

 кредиторської заборгованості за послуги у розмірі 8 тис. грн.;

інших поточних зобов’язань у розмірі 73 тис. грн.

       Генеральний директор

       ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит"                                            Зацерковна Т.М.