Результати перевірки

ДОДАТОК 1

1. Результати перевірки

1.1. Організація бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” здійснюється у відповідності до наказу «Про формування облікової політики підприємства».

Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з концептуальною основою, зазначеною Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в Україні.

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” не виявлено. Бухгалтерський облік в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛкомп’ютерізований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.

Система корпоративного управління ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності компанії.

1.2. Статутний капітал

У відповідності до Статуту Товариства, зареєстрованого 23.12.2009р., який затверджений Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, статутний капітал складав 7051500,00 (сім мільйонів п’ятьдесят одна тисяча п’ятсот) грн. Учасником Товариства була фізична особа – Кушніренко А.І. Внески фізичною особою здійснені наступним чином:

- шляхом придбання корпоративних прав номінальною вартістю 3051500,00 грн. у ТОВ «ІНВЕСТФІНСКАПІТАЛ»;

- шляхом внесення грошових коштів у розмірі 4000000,00 згідно з квитанцією № 36 від 22.12.2009р. на поточний рахунок Товариства, що підтверджено випискою банку ВАТ «ЕРДЕ БАНК» від 22.12.2009р.

У відповідності до Протоколу № 13 від 19.04.2011р. зборів учасників ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 7400000,00 (семи мільйонів чотириста тисяч) грн.

Внески до статутного капіталу учасником Товариства у розмірі 348500,00 грн. були здійснені наступним чином:

- внесення грошових коштів у розмірі 348105,00 грн. на підставі квитанції № 2060 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р.;

- внесення грошових коштів у розмірі 395,00 грн. на підставі квитанції № 2063 від 20.04.2011р. на поточний рахунок в ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що підтверджено випискою банку від 20.04.2011р.;

Правильність та повнота оплати статутного капіталу ТОВ КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» станом на 21.04.2011р. була підтверджена висновком незалежного аудитора СПД Шевченко С.М. (сертифікат аудитора серії А № 000256).

На підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства № 14 від 26.04.2011р. прийнято рішення про вихід учасника Товариства Кушніренко А.І. Частка у статутному капіталі Товариства передана фізичній особі Дубинському А.О.

Таким чином, станом на 31.12.2011р. статутний капітал ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” сформований у відповідності до законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

Розмір статутного капіталу перевищує мінімально встановленому п. 3 гл. 1 розділу II «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затверджених рішенням ДКЦПФР № 341 від 26.05.2006р.

1.3. Результати діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ

На виконання вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи» в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Загальна сума доходів за 2011р. складає 118 тис. грн., яка складається з:

- Інших операційних доходів у розмірі 4 тис. грн.;

- Інших доходів у розмірі 114 тис. грн.

У відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» витрати в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Загальна сума витрат за 2011р. складає 177 тис. грн.

За результатами діяльності за 2011 року ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” має збиток у розмірі 60 тис. грн.

Загальний розмір непокритого збитку станом на 31.12.2011р. складає 289 тис. грн.

1.4. Аудит необоротних активів

За даними балансу основних фондів та нематеріальних активів в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” станом на 31.12.2011р. немає.

Вартість фінансових інвестиції в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” станом на 31.12.2011р. складає 7 126 тис. грн.

1.5.Оборотні активи

Станом на 31.12.2011р. в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ оборотні активи відсутні.

1.6. Аудит зобов’язань

Поточні зобов’язання ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ станом на 31.12.2011р.в сумі 15 тис. грн. складаються з:

- кредиторської заборгованості за послуги у розмірі 8 тис. грн.;

- інших поточних зобов’язань у розмірі 7 тис. грн.

Генеральний директор

ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковна Т.М.

Try the free CSS tidy lets you beautify stylesheets for your websites.