АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІІІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

 

  м. Київ 13 лютого 2012р.

Аудиторський висновок наданий для керівництва компанії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІІІЯ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ»

Загальні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ»  зведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ ОВАМО КЕПІТАЛ”

Скорочена назва

ТОВ КУА „ ОВАМО КЕПІТАЛ ”

Код ЄДРПОУ

35809881

Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 № свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво

Товариство зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.03.2008р. (свідоцтво серії А01 №646444.

Номер та дата ліцензії ДКЦПФР

На дату надання аудиторського висновку Товариство має ліцензію ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АГ № 579869, видану 31.08.2011р., строк дії з 24.06.2008р. до 24.06.2013р.

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 34/2, оф. 18.

 Поточні рахунки

№ 2650504506001/980 в ПАТ «ЕРДЕ БАНК, МФО 380667, № 26501301000798/980 в ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», МФО 322432.

Види діяльності

На дату надання аудиторського висновку основні види діяльності наступні:

-біржові операції з фондовими цінностями;

-інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Нарахування дивідендів

В 2011 році дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Найменування, місцезнаходження, телефон аудитора (№ свідоцтва, ким і коли виданий). Реквізити і термін дії договору з ним.

Аудитор - ТОВ «ААН „СейЯ-Кірш-аудит”. Код ЄДРПОУ 24263164, місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80; 289-55-64.

Внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторською палатою України за № 1525. 

Договір № 2811/11 від 28.11.2011р., діє до 31.12.2016р.

 На дату перевірки відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства є:

-Директор Горлова А.А.;

-Головний бухгалтер Новіченко О.В.

2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності ТОВ КУА „ ОВАМО КЕПІТАЛ ” за 2011 рік станом на 31.12.2011р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма№5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до наказу про облікову політику №_1___ від 18.06.2011р._Важливі аспекти облікової політики наступні:

- Фінансові інвестиції в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

- Дебіторська заборгованість в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”  обліковується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість в ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірність подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.

 5. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

В фінансовій звітності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” було проведення в регістрах бухгалтерського обліку виправлення помилок минулого періоду на загальну суму 6 тис. грн. Дане виправлення знайшло своє відображення у рядку 040 Звіту про власний капітал за 2011р. Дане виправлення не знайшло відображення у балансі Товариства станом на 31.12.2011р. на початок звітного періоду. Сума виправлення не є суттєвою для фінансової звітності Товариства.

 6.ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

На нашу думку за винятком інформації, наведеної у п. 5 цього аудиторського висновку (звіту) фінансова звітність ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” за рік, що закінчився 31.12.2011р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансової звітності Товариства.

В Додатку 2 представлений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ”.

 7.ІНШІ ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість чистих активів_ ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” станом на 31.12.2011р. складає 7 111 тис. грн., що нижче вартості статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст. 144 Цивільного Кодексу України.

Рівень корпоративного управління ТОВ КУА „ОВАМО КЕПІТАЛ” забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль. За результатами ідентифікації та оцінки ризиків шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві такі ризики оцінюються як мінімальні.

8.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською адміністрацією м. Києва. Остання зміна свідоцтва про реєстрацію здійснена 18.09.2008р. (свідоцтво № 212090 серії А01 видано Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією).

Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»:

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору №2811/11 від 28.11.2011 р. з 31.01.2012р. по 13.02.2012р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2011 рік.

Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг.

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.